Archief eerdere ALV's

2021 Najaars ALV

2022 Voorjaars ALV

2022 Najaars ALV

2021 augustus ALV

Hieronder vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van augustus 2021. Klik op de onderstreepte link om de stukken te bekijken of te downloaden.

  • het verslag van de najaars ALV

2020 voorjaars ALV 1

uitkomsten algemene ledenvergadering 2020
In totaal hebben 46 tuinders hun stemmen uitgebracht. Bij een ‘normale’ ALV ligt dit aantal tussen de 60 en 90 uitgebrachte stemmen.

Hieronder vindt u de uitslag.
Notulen vorige ALV: : 39 voor. 7 blanco dus goedgekeurd
Decharge bestuur: : 37 voor, 8 blanco, 1 tegen. dus goedgekeurd
Jaarstukken 2020: : 37 voor, 8 blanco, 1 tegen. dus goedgekeurd
Benoemingen nieuwe bestuursleden: 42 voor, 2 blanco, 2 opmerkingen: dus goedgekeurd
Begroting 2021: : 39 voor. 7 blanco, dus goedgekeurd.
Bondsstukken: : 34 voor, 10 blanco, 1 tegen, 1 onduidelijk. dus goedgekeurd.
Er zijn 2 stembriefjes te laat ingestuurd.

De nieuw benoemde bestuursleden zijn Ingrid Goldsman, Sonja Brilman, Yvette Korzelius en Peter van der Wel. Mevrouw Brilman is overigens niet helemaal nieuw in het bestuur. In het oude bestuur vervulde zij al de functie van secretaris.


In de kascommissie zijn de volgende leden benoemd: Mw. A. Nijs en Mw. A. Koskma.


opmerkingen op de stembriefjes
Op enkele stembriefjes waren vragen en opmerkingen opgenomen. Hieronder vindt u de
antwoorden daarop van het bestuur.
Opmerking: Dat de VroegOp met Bondsinformatie niet meer bestaat: Antwoord bestuur: Het blad
bestaat nog wel, het is alleen digitaal
Opmerking: Dat het haventje algemene grond is en niet het domein van enkele tuinders: Antwoord
bestuur: Het haventje is van heel Tuinwijck. Afgelopen zomer zou er een overleg hierover zijn maar
door Corona is deze uitgesteld.
Opmerking: Dat men tegen 10.000 euro is uit de kas van Tuinwijck Antwoord bestuur: Dit kunnen
wij niet herleiden, wij zullen contact opnemen met vragensteller eveneens over verhouding tuinders.
Opmerking: Dat de onkostenvergoeding laag is. Antwoord bestuur: Wij zijn allen vrijwilligers en
houden de kosten zo laag mogelijk.
Opmerking: Dat men graag anders wil vergaderen. Antwoord bestuur: Wij hadden dit ook graag
anders gezien maar deze manier van vergaderen is zo afgesproken voor alle parken.

Hieronder vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2020. Klik op de onderstreepte link om de stukken te bekijken of te downloaden.

ALV nov 2016