de voorjaars ALV

TUINPARK “TUINWIJCK”


Algemene Leden Vergadering op 2 juni 2023, om 19u in de Kantine van Tuinwijck.

De onderstreepte agendapunten kun je aanklikken en dan kom je bij de onderliggende verslagen en documenten

 1. Opening
 2. Mededelingen:
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen A.L.V-november 2022
 5. Jaarverslag Tuinwijck 2022
 6. Financiële rapportage 2022   (toelichting op de financiele rapportage)
 7. Kascommissie verslag:
 8. Dechargeverlening bestuur jaarrekening 2022
 9. Benoeming/ aftreden: bestuur/commissieleden

9a: Benoeming bestuur: aftredend volgens schema*

 • Aftredend: bestuurslid2: Sonja Brilman,      herkiesbaar
 • Aftredend: bestuurslid:3. Peter van der Wel, herkiesbaar 

Het bestuur draagt voor:

 • Rodmer de Lange als secretaris tuin143
 • Roy Peters algemeen lid tuin 110

   9b: Benoeming Commissieleden

          Benoeming Kascommissie

PAUZE. Vragen voor de rondvraag graag op papier

 1. Gastenhuisje
 2. Volkstuinnota
 3. Windmolens
 4. Bond Van Volkstuinders (zie de laatste VroegOp en zie de stukken onder deze agenda)
 5. Gebouw winkel/commissiekamer
 6. Rondvraag
 7. Sluiting. Borrel

Hieronder vindt u de stukken voor de Algemene Vergadering van de Bond van Volkstuinders

Klik op de onderstreepte link om de stukken te bekijken of te downloaden.

najaars ALV

Zaterdagmiddag 25 november hadden we weer onze jaarlijkse najaars ALV.

Op de agenda stond natuurlijk de begroting voor volgend jaar, maar er waren nog enkele andere interessante punten. Bijvoorbeeld het sluiten van het grote parkeerhek en de komende viering 115 jaar Tuinwijck. Meer hierover elders op onze site..