plannen van de gemeente

opknappen fietspaden

De gemeente laat momenteel de fietspaden en fietsbruggen rondom Tuinwijck opknappen en verbeteren. Het gaat dan om het Weerslootpad, het Molenslootpad en een deel van de Zwarte Gouw. Het werk wordt uitgevoerd door Van Gelder Aannemers. Er worden tijdelijk omleidingsroutes voor de fietsers ingesteld.

 

 

tijdpad plaatsing windturbines

KLIK HIER voor een beknopt overzicht van de voorgenomen plaatsing van windturbines bij of op Tuinwijck.

 


 

volkstuinplannen gemeente

brief van bestuur Bond

oproep tot actie van de Bond van Volkstuinders

klik hier

een beter alternatief

Hier kunt u het betere alternatief (KLIK HIER) vinden dat door de tuinparken samen is opgesteld.Uiteraard staat Tuinwijck hier ook achter.

reactie van de gemeente op onze zienswijze omgevingsvisie

Geachte mevrouw, heer,

In de periode van 21 januari tot 3 maart van dit jaar heeft u een zienswijze ingediend op de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Dank daarvoor. Via de link: www.amsterdam.nl/omgevingsvisie  kunt u zien hoe wij uw zienswijze hebben beantwoord en verwerkt: U vindt hier onder meer de volgende stukken:

  • Omgevingsvisie Amsterdam 2050
  • Omgevingseffectrapportage
  • Concept Nota van Beantwoording Zienswijzen
  • Concept Nota van Beantwoording Zienswijzen en advies commissie m.e.r. Omgevingseffectrapportage
  • Overzicht van wijzigingen Omgevingsvisie

De Concept Nota van Beantwoording Zienswijzen bevat een samenvatting van zo’n 670 zienswijzen met antwoorden.

De leeswijzer voorin helpt u op weg bij het vinden wat u zoekt.

In de ontvangstbevestiging van uw zienswijze kunt u het nummer van uw zienswijze terugvinden.

De Nota van Beantwoording over de omgevingseffectrapportage kent dezelfde systematiek.

Voor vragen of opmerkingen over deze stukken kunt u mailen naar omgevingsvisie@amsterdam.nl

Op 30 juni wordt de concept-omgevingsvisie geagendeerd in de Commissie Ruimtelijke Ordening.

Op 7 of 8 juli wordt de visie ter vaststelling besproken in de gemeenteraad.

Informatie over de raadsagenda, bijbehorende stukken, het volgen van de vergaderingen en inspreken vindt u via de volgende link: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/

De agenda en meegezonden stukken aan de raad zullen hier op 18 juni worden gepubliceerd.

Dank voor het indienen van uw zienswijze.

Alle zienswijzen hebben een goed beeld gegeven van hoe er in Amsterdam over de ruimtelijke toekomst van de stad wordt gedacht.

Verwerking van de zienswijzen heeft wat ons betreft geleid tot een verbetering van de omgevingsvisie.

Met vriendelijke groet,

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,