Algemene Leden Vergadering

Zaterdag 1 juni hadden we weer onze traditionele voorjaars Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze was dit jaar wel zeer bedruk bezocht. De laatkomers moesten zelfs achterin de kantine, staande de vergadering bijwonen.

Intussen verscheen er al een nieuwsbrief met de belangrijkste besluiten uit deze vergadering. De uitgebreide notulen verschijnen later. Hier nog eens de highlights.

De vergadering werd bekwaam geleid door onze secetaris Rodmer de Lange die de rol van dagvoorzitter op zich had genomen. Na het behandelen van de financiele stukken en de notulen van de vorige vergadering (geen bijzonderheden) was het tijd voor de bestuurswisselingen. Gelukkig hebben we er weer vijf nieuw bestuursleden bij, waaronder een nieuwe voorzitter en een nieuwe 2e secretaris. Daarmee is het bestuur weer (bijna) compleet. Heel veel dank ging er (terecht) naar onze afgetreden of aftredende bestuursleden. We missen nog een penningmeester! Wie staat er op?

Vervolgens kregen wij een aantal korte presentaties van ondermeer Monique Hollenkamp (bestuurslid van de Bond). Zij vertelde ons meer over de onderhandelingen met de gemeente en beantwoordde vragen vanuit de zaal. Verder waren er presentaties over de plannen voor een nieuw onderkomen van onze winkel, over de Groenplannen van de gemeente, over de stand van zaken met het gastenhuisje en over het snoeien van de bomen op ons park.

 

Agenda ALV 1 juni 2024

TUINPARK “TUINWIJCK”

    logo115jaartuinwijck

 


Algemene Leden Vergadering op 1 juni 2024, om 15.00 uur in de Kantine van Tuinwijck.

De onderstreepte agendapunten kun je aanklikken en dan kom je bij de onderliggende verslagen en documenten

 1. Opening
 2. Achterstallig onderhoud Bomen (presentatie door Jairo Groenonderhoud)
 3. Mededelingen:
 4. Ingekomen stukken
 5. Verslag ALV november 2023
 6. Financiën:  Balans 2023    Verlies en Winst rekening 2023 (toelichting op de financiele rapportage)
 7. Kascommissie verslag:
 8. Dechargeverlening bestuur jaarrekening 2023
 9. Benoeming/ aftreden: bestuur en leden kascommissie

10a: Benoeming bestuur: aftredend per 1 juni volgens schema*

 • Aftredend: Irene Bijl. (Penningmeester) NIET herkiesbaar
 • Aftredend: Floyd Fransman NIET herkiesbaar 
 • Aftredend :Yvette Korzelius NIET herkiesbaar 
 • Aftredend: Ingrid Goldsman (secretaris) NIET herkiesbaar 
 • Aftredend: Karel Schram: herkiesbaar.
 • Aftredend: Ron Veerman: herkiesbaar

10b. benoeming bestuursleden wegens tussentijds vertrek:

 • Afgetreden wegens persoonlijke omstandigheden. Astrid Kuiper (voormalig voorzitter)
 • Afgetreden wegens verhuizing: Juliska Graham (voormalig secretaris)

10c. Benoeming leden kascommissie

 • Afredend volgens schema: Paula Bollen NIET herkiesbaar

10d. benoeming tuinder als afgevaardigde namens Tuinwijck naar de Bonds ALV

Het bestuur draagt voor:

 • als nieuwe secretaris:Yvonne Uitendaal - de Claves (tuin 006)

 

PAUZE.

Wij verzoeken dringend om eventuele vragen aan het bestuur uiterlijk 25 mei door te geven.

 1. ALV Bond Van Volkstuinders (zie de laatste VroegOp en zie de informatie aan het eind van deze agenda) Bij dit agendapunt zal ook een afgevaardigde van de Bond aanwezig zijn.
 2. Plan van Aanpak Toegankelijke Tuinparken. (Zie de bijgevoegde notitie)
 3. Viering 115 jaar Tuinwijck
 4. Het gastenhuisje (verslag stand van zaken)
 5. De nieuwe winkel (toelichting op de plannen)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting. Borrel

===================

ALV Bond van Volkstuinders (8 juni a.s.)

De agenda en de vergaderstukken kun je vinden op www.bondvanvolkstuinders.nl/bondsvergaderingen.

 Na de bondsvergadering zal er na het officiele gedeelte, een informele sessie zijn. Dit jaar wordt de input gezocht van bondsafgevaardigden en toehoorders over een aantal onderwerpen die spelen rond de wijzigingen van de statuten en reglementen.